Регионална Асоциация на Общини
Тракия

Какво новоОбщо събрание на РАО "Тракия"
РЕЗЮМЕ ОТ ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС И РАО “ТРАКИЯ”
В ПЕРИОДА 09.04.2009 – 16.04.2010 год.

Изминалата 2009 г. беляза половината от мандат 2007-2011. Това беше годината, в която местната власт набра скорост и уверено работи за реализацията на десетки проекти и програми. Не беше лесно, защото световната икономическа криза не ни подмина. Трябваше да се запознаваме с новите екипи на министерствата, което малко или много отнема време и усилия. Предизвикателствата бяха много, но с повечето се справихме, а проблеми за решаване винаги ще има. Стана практика да отстояваме равнопоставеността си при получаване на финансови ресурси, с които да посрещнем нарастващите нужди - на населените места и на хората които живеят в тях. Правим го с ясното съзнание, че общината е важна структурна единица в ЕС и бъдещето ни задължава да работим като партньори, както на областно и регионално ниво, така и с централните ведомства.

Три години след като България стана равноправен член на Европейския съюз, можем да кажем, че местната власт у нас е по-подготвена за предизвикателствата, придобива все по-голям административен капацитет, все по-голяма увереност в силите и възможностите си, в уменията си за намиране на конструктивни решения. Разбира се, може да се направи още много, да се достигат нови успехи. И е естествено в този процес съществено място да заема РАО „Тракия”. Нейната роля в развитието и утвърждаването на местното самоуправление, в трансграничното сътрудничество, във възможностите за сближаване с Европа ще нараства, а това означава сигурност за общините. Асоциацията е част от европейското лице на българското местно самоуправление и това се доказва от цялата наша дейност, от срещите и участията в различни програми, проекти и форуми.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ:

ПРОЕКТ “ОТ ШИРОКА ГРАЖДАНСКА ПОДКРЕПА КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА”
СТОЙНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕ: 300 000 ЛВ.
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ФЕВРУАРИ 2008 Г. - ЮНИ 2009 Г.
ОБЩИНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА: 36-ТЕ ОБЩИНИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЕТО

Проектът бе финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната му цел бе подобряване на организационния и експертен капацитет на структурите на гражданското общество и подобряване на диалога между администрацията и неправителствените организации.

ПРОЕКТ: “АКТИВНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА СИЛНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ”
СТОЙНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕ: 25 000 USD
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ЮЛИ 2008 Г. – МАЙ 2009 Г.
ОБЩИНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА: 36-ТЕ ОБЩИНИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЕТО

Проектът бе финансиран от Фонд “България”, инициатива на Американската агенция за международно развитие” и German Marshal Fund. Проектните дейности бяха естествено продължение на дейностите, които РАО „Тракия” реализираше в рамките на проектите, финансирани от Американската агенция за международно развитие. Проектът бе реализиран на територията на всички 36 общини членове и конкретно насочен към повишаване на уменията на общинските експерти, представителите на неправителствения сектор, бизнеса.

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

През отчетния период изключително активно бе сътрудничеството със сдружението на общини “ТРАКИЯКЕНТ” – Турция, като основната заслуга е на новото ръководство на турската асоциация.
На 25 и 26 ноември 2009 г., по покана на РАО “Тракия”, на посещение в България бе ръководството на Асоциацията на общините от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ” – Турция. По време на визитата се проведоха работни срещи с кметовете на общините от РАО "Тракия" и областните управители на Хасково, Стара Загора, Пловдив и Ямбол. Целта бе насърчаване на сътрудничеството в географската област Тракия и нейната интеграция в рамките на ЕС. Обсъдени бяха възможностите за съвместна работа по проекти на програма Трансгранично сътрудничество на ЕС.

По покана на партньорите от Турция, председателят на РАО “Тракия” Катя Дойчева и изпълнителният директор доц. Иван Върляков участваха в Международното изложение КЕНТ 2009, организирано от Сдружението на общини в Турция и Съюза на общините от Мраморно море, в периода 18-20 декември 2009 г. в Истанбул. По време на работните срещи бяха обсъдени конкретни бъдещи съвместни инициативи между РАО "Тракия", "ТРАКИЯКЕНТ" - Турция и Мрежата "Полис" - Гърция. Уточнени бяха нови области на взаимодействие – в сферата на социалните и културни връзки, бизнес и търговия, общи действия при бедствия и аварии. Обсъдени бяха конкретни стъпки за обмен на общински експерти с цел повишаване на административния капацитет и споделяне на добри практики и опит.
На 11 и 12 март 2010 г. в Текирдаг бе проведена среща на представители на бизнеса от общините Първомай и Крумовград с турски партньори. Участниците и от двете страни оцениха като много успешна срещата и най-вече приноса на представителите на местната власт при организирането й. Свидетелство за това бе широката медийна разгласа на събитието – във вестници, телевизия и радио. Положени бяха основите на двустранно сътрудничество между бизнесмени от двете държави, а следващата стъпка е нова среща по време на Пловдивския панаир.

По покана на изпълнителния директор на “ТРАКИЯКЕНТ” и заместник кмет на Текирдаг, на 20 и 21 март 2010 г. танцьори, певци и инструменталисти от ансамбъл "Въжички" при читалище "Просвета” – община Стралджа, откриха международния фолклорен фестивал и представиха специална програма в Текирдаг.

Следващите общи инициативи на трите сдружения (РАО “Тракия”, “ТРАКИЯКЕНТ” – Турция и “Полис” – Гърция), освен подготовка и участие на проекти по програма Европейско териториално сътрудничество Гърция – България и България – Турция, съвместно организиране и провеждането на Първи турнир по борба в Текирдаг, посветен на 10 кратния шампион Хюсеин Пехливан, участие във фолклорни фестивали в Гърция и Турция, както и съвместни инициативи с представители на бизнеса.

ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ

През отчетния период се утвърди практиката посредством посещения на място да се оказва експертна помощ на общините, членуващи в асоциацията и да се подобрява взаимодействието помежду тях. В проведените работни срещи са участвали над 200 общински експерти. Освен, че бяха решени конкретни проблеми бяха планирани и осъществени поредица от съвместни дейности.
И през тази година РАО “Тракия” продължи традицията на изнесените заседания на Управителния съвет и работни срещи на кметове. На тях традиционно вече присъстват и представители на централните ведомства. Домакини на заседанията през отчетния период бяха общините Твърдица, Чирпан, Средец, Айтос. На срещите бяха обсъждани въпроси, свързани с проектната готовност на общините и механизмите за осигуряване съфинансиране на проекти по оперативните програми, готовността на общините от РАО “Тракия” да се справят с предизвикателствата на “Зима 2009”, проблемите при изграждането на новите регионални депа за битови отпадъци и др.

В заключение:
Не количествените параметри, а дейностите, правят асоциацията една от най-авторитетните неправителствени организации у нас и това трябва да продължи.
И в бъдеще предизвикателствата няма да са по-малко. Но за 12-те години от основаването на РАО “Тракия” се доби увереност, че трудностите се преодоляват по-лесно, когато се споделят, търсят се съвети и се обменя опит. Асоциацията ще продължи да бъде търсен, коректен и надежден партньор за своите общини и доказа, че е готова да окаже помощ при разработване и управление на проекти. А работата по проекти през 2010 година ще бъде един от приоритетите в работата й. Оценява се факта, че шансовете за финансиране от европейските фондове са по-големи, когато се правят съвместни проекти с участието на повече общини и представители на общността. В това отношение нов смисъл придобива и работата по трансграничното сътрудничество, което предполага разширяване и задълбочаване на отношенията с партньорите от турското сдружение “ТРАКИЯКЕНТ” и гръцкото “Тракия Полис”, за да бъде по-голяма ползата за всички и се утвърди авторитета на организацията в международен план.
0 Comments
Posted on 19 Apr 2010 by rao
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
Кои сме ние
Начална страница Нагоре