Регионална Асоциация на Общини
Тракия
 English

Действащи проекти


               
• "От широка гражданска подкрепа към устойчиво развитие на региона" 

Проектен период: февруари 2008 - май 2009 г.
Източник на финансиране: Оперативна програма "Административен капацитет", Европейски социален фонд

Проектът ще се реализира на територията на всички общини, членуващи в Асоциацията.

В преките дейности по проекта ще бъдат включени работещите в РАО “Тракия”, 36-те общински адмнистрации, представители на 26 неправителствени организации, дали съгласие за съвместна работа и жителите на общините. Дейностите са насочени към подобряване капацитета на структурите на гражданското общество и на диалога между местната власт, неправителствения сектор и гражданите, към разработване на проекти по структурните фондове на ЕС.

• "Изграждане на местен капацитет за обществен диалог в сферата на опазването  на околната среда" Проектен период: декември 2007 - ноември 2008 г.
Източник на финансиране: програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2005

Целта е да се стимулира гражданското участие при решаване на въпроси в сферата на опазване на околната среда в общините Павел баня и Брезово и да се повиши информираността на гражданите за целите и приоритетите на екологичната политика на Европейския съюз. В рамките на проекта ще се популяризират европейските добри практики на гражданско участие при опазване на околната среда и ще се утвърдят нови механизми за решаване на екологичните проблеми на базата на активно междуобщинско сътрудничество и гражданско участие.

Участие в проекта ще вземат представители на местните власти в двете общини, местни неправителствени организации и граждани, образователни и културни институции, представители на местния бизнес и медиите, млади хора.

• "Форум за регионални екологични младежки инициативи"

Проектен период: 1 февруари 2008 - 30 юли 2008 г.
Източник на финансиране: програма "Младежта в действие" 2007 - 2013 на ЕК

Проектът ще се реализира в общините Нова Загора, Раднево, Гълъбово, Твърдица. Основна му цел е да стимулира участието на младите хора в обществения живот, да провокира активното им гражданско отношение към проблемите, засягащи околната среда и да популяризира политиката и принципите на ЕС по отношение на околната среда.

В рамките на проекта ще се проведат екологични форуми, в които освен включените младежи, участие ще вземат и представители на местната власт, образователни и културни институции, неправителствени организации, местен бизнес, представители на творчески и научни среди, граждани, медии и др.

Проектът ще изпълнява и образователна функция. Реализирането му ще даде възможност на участници от целевите общини да научат повече за ЕС, за околната среда, за значението на присъединяването към ЕС за нашата страна и за възможностите на гражданското общество да влияе в процеси, свързани с екологията, формирайки по този начин у младите хора нов светоглед и активна гражданска позиция по отношение проблемите на околната среда.


Реализирани проекти

• "Ефективно използване на местните ресурси за превръщане на община Твърдица в атрактивен селски район" 

Проектен период: май 2006 - ноември 2007 г.
Проведеният форум бе на тема “Ефективно използване на местните ресурси за превръщане на община Твърдица в атрактивен селски район” и бе обвързан с Националния стратегически план за развитие на селските райони 2007 - 2013. Проектът имаше за цел да насърчи участието на местните общности при вземането на решения и планирането на разходите, да ангажира максимално широк местен и външен потенциал при формулирането на приоритетите на общината и възможностите за нейното развитие през първите години на членство в ЕС. Одобрени за финансиране бяха 5 проекта, разработени от гражданите, за реализирането на които ШАРС предостави проектен фонд в размер на 60 000 лв, а приносът на община Твърдица бе 20 000 лв. В процес на реалзиция са проектите:

“Разнообразяване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на еко пътеки на територията на община Твърдица”

“Създаване на общински туристически информационен център"

“Дистанционно предоставяне на административни услуги в населените места на територията на община Твърдица”

“Еко кът Централ – детска площадка”, с. Сборище

“Компютърното обучение – шанс за успешна реализация на младите хора от СОУ “Н.Рилски гр.Твърдица”• "Повишаване на ефективността и авторитета на местните власти в регион Тракия"


Срок на действие: октомври 2004 – декември 2006
Източник на финансиране: Американска агенция за международно развитиеРАО "Тракия" работи по 6 основни програми: "Обучения", "Експертно звено", "Публикации", "Прозрачност в местното самоуправление", "Трансгранични партньорства" и "Институционално развитие".

• Провеждани са 3 вида обучения:

Обучения по актуални проблеми, чиято цел бе да предоставят своевременна и актуална информация по важни за общините въпроси. Темите на този тип обучения бяха свързани с практическото приложение на законодателството в сферата на местното самоуправление.

Обучения на една община от друга, които дават възможност на две или повече общини, имащи сходни проблеми, да обменят опит и практическо разрешаване на рутинни задачи. Това се постига чрез разменни посещения на ресорните общински експерти в общините ползватели.

Обучения "Ефективни общински съвети", които целят повишаване на информираността и увеличаване на познанията в специфични сфери като управление на общинската собственост, местни финанси, подготовка на актове на общинския съвет, достъп до обществена информация. 

• Програма "Експертно звено" РАО "Тракия" предостави юридически и технически услуги на своите членове. 

• Програма "Публикации" включва отпечатване на информационен бюлетин, беше отпечатан и административен телефонен указател, който улесни комуникациите между служителите в отделните общини и допринесе за повишаване ефективността на обмена на информация помежду им. 

• Програма "Прозрачност в местното самоуправление" доразвива дейностите по програма "Антикорупционни практики", реализирани в рамките на предходното споразумение за финансиране с ААМР. Тя бе насочена към популяризиране на местното самоуправление и насърчаване на диалога между местната власт и гражданите. Провеждани са работни срещи между центровете за обслужване на гражданите, които са не само бариера за корупцията, но и лицето на общинската администрация, чийто клиент е всеки гражданин. Редовно бяха провеждани и кръгли маси с представители на медиите. 

• В рамките на програма "Трансгранични партньорства" регулярно се провеждаха срещи между представители на трите сдружения, чиято основна цел бе да се конкретизират и предлагат бъдещи съвместни дейности и проекти. 

• По програма "Институционално развитие" се провеждаха вече традиционните работни срещи на координаторите, на които РАО "Тракия" разчита за по-ефективен обмен на информация и за популяризиране инициативите и дейностите на асоциацията. Проведени бяха годишни конференции, заседания на Общото събрание, заседания на УС и КС.

        • "Планиране на местното икономическо развитие на община Твърдица" по програма Активни услуги на пазара на труда

Проектен период: декември 2006 - юни 2007 г.
Дейностите по проекта включваха проучване, анализ и доразвиване на общинската нормативна рамка, както и изготвяне на секторни програми и преди всичко програми за стимулиране на икономичекото развитие чрез обединяване усилията на цялата общност, разработване на общинска програма за динамизиране пазара на труда, квалификация и преквалификация на работната сила, която да подпомогне усилията на бюрото по труда и да създаде условия за намаляване на миграционните процеси; провеждане на обучение за общински служители и съветници по приоритетни тематични модули.

       •
"Създаване на местен капацитет за реализация на публично-частни партньорства"
 

Срок на действие: април 2006 - януари 2007
Община, включена в проекта: Стара Загора

Посолството на Великобритания и Програмата на ООН за развитие (ПРООН), съвместно с българското правителство, инициираха проект в полза на български общини, насочен към укрепване капацитета на местните
заинтересовани страни (общински администрации, НПО и бизнес) за идентифициране и разработка на партньорски проекти, които да бъдат финансирани от Структурните фондове. Проведени бяха обучения за участниците, в които подробно беше представена информация за оперативните програми, същността и видовете публично-частни партньорства, модела за тяхното финансиране.

• "Преодоляване на неравнопоставеността в развитието на селата, чрез участието на селските общности в процеса на вземане на решения на местно и общинско равнище"
 

Срок на действие: юли 2006 - януари 2007
Община, включена в проекта: Чирпан, чрез с.Златна ливада


Проектът реализира застъпническа кампания, инициирана от Фамилия "Местно и регионално развитие", в рамките на проект "Укрепване на ролята на неправителствените организации в процесите на формиране на обществени политики на местно и национално ниво" на Институт "Отворено общество". РАО "Тракия" реализира кампанията в с. Златна ливада, община Чирпан. Целта бе да се създаде пилотен механизъм за представителство на интересите на селските общности в процеса на вземане на решения на местно ниво чрез застъпничество и лобизъм.

• "Младежки инициативи за регионално развитие"

Срок на действие: февруари 2006 - април 2006
Източник на финансиране: програма "Младеж" на ЕС


• "Граждански мониторинг на околната среда в общините от Ямболска област"

Срок на действие: декември 2004 – февруари 2006
Източник на финансиране: ЕС• "Ефективно използване на културното и историческото наследство за устойчиво развитие на община Чирпан"

Срок на действие: септември 2005 – март 2006
Източник на финансиране: Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество• "Обществен форум в община Гурково"

Срок на действие: октомври 2004 – юни 2005
Източник на финансиране: Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество• "Повишаване капацитета на местните власти в регион "Тракия"

Срок на действие: октомври 2001 – юни 2004
Източник на финансиране: Американска агенция за международно развитие• "Формиране на общинските бюджетни приоритети с активно гражданско участие"

Срок на действие: ноември 2002 – май 2003
Източник на финансиране: Американска агенция за международно развитие• "Екомодели"

Срок на действие: септември 2001 – септември 2002
Източник на финансиране: Европейски съюз• "Общината – нашият общ дом"

Срок на действие: декември 2001 – октомври 2002
Източник на финансиране: Програма “Европейска инициатива за демокрация и човешки права” на Европейския съюз• "Привличане на чуждестранни инвеститори чрез ефективна маркетингова стратегия и агресивна маркетингова кампания"

Срок на действие: октомври 2001 – май 2002
Източник на финансиране: Фондация “Помощ за благотворителността в България”• "Агроидеи (Инициативи за развитие, експертна помощ и устойчивост)"

Срок на действие: декември 2001 – септември 2002
Източник на финансиране: Програма PHARE на Европейския съюз• "Повишаване на капацитета на местните власти в регион "Тракия"

Срок на действие: октомври 2001 – септември 2003
Източник на финансиране: Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление• "Повишаване капацитета на местното самоуправление. Институционално утвърждаване на РАО “Тракия”"

Срок на действие: юни 2000 – юни 2001
Източник на финансиране: Американска агенция за международно развитие• "Подкрепа на местното самоуправление и устойчиво развитие на регион Тракия"

Срок на действие: февруари 1999 – април 2000
Източник на финансиране: Американска агенция за международно развитие• "Институционално изграждане на асоциация на общини, подкрепа на услугите и законодателните промени в местното самоуправление"

Срок на действие: януари 1998 – януари 1999
Източник на финансиране: Американска агенция за международно развитие

Действащи проекти, Реализирани проекти, Информаця за община
Начална страница Нагоре