Регионална Асоциация на Общини
Тракия
 English

Действащи проекти


               
• "От широка гражданска подкрепа към устойчиво развитие на региона" 

Проектен период: февруари 2008 - май 2009 г.
Източник на финансиране: Оперативна програма "Административен капацитет", Европейски социален фонд

Проектът ще се реализира на територията на всички общини, членуващи в Асоциацията.

В преките дейности по проекта ще бъдат включени работещите в РАО “Тракия”, 36-те общински адмнистрации, представители на 26 неправителствени организации, дали съгласие за съвместна работа и жителите на общините. Дейностите са насочени към подобряване капацитета на структурите на гражданското общество и на диалога между местната власт, неправителствения сектор и гражданите, към разработване на проекти по структурните фондове на ЕС.

• "Изграждане на местен капацитет за обществен диалог в сферата на опазването  на околната среда" Проектен период: декември 2007 - ноември 2008 г.
Източник на финансиране: програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2005

Целта е да се стимулира гражданското участие при решаване на въпроси в сферата на опазване на околната среда в общините Павел баня и Брезово и да се повиши информираността на гражданите за целите и приоритетите на екологичната политика на Европейския съюз. В рамките на проекта ще се популяризират европейските добри практики на гражданско участие при опазване на околната среда и ще се утвърдят нови механизми за решаване на екологичните проблеми на базата на активно междуобщинско сътрудничество и гражданско участие.

Участие в проекта ще вземат представители на местните власти в двете общини, местни неправителствени организации и граждани, образователни и културни институции, представители на местния бизнес и медиите, млади хора.

• "Форум за регионални екологични младежки инициативи"

Проектен период: 1 февруари 2008 - 30 юли 2008 г.
Източник на финансиране: програма "Младежта в действие" 2007 - 2013 на ЕК

Проектът ще се реализира в общините Нова Загора, Раднево, Гълъбово, Твърдица. Основна му цел е да стимулира участието на младите хора в обществения живот, да провокира активното им гражданско отношение към проблемите, засягащи околната среда и да популяризира политиката и принципите на ЕС по отношение на околната среда.

В рамките на проекта ще се проведат екологични форуми, в които освен включените младежи, участие ще вземат и представители на местната власт, образователни и културни институции, неправителствени организации, местен бизнес, представители на творчески и научни среди, граждани, медии и др.

Проектът ще изпълнява и образователна функция. Реализирането му ще даде възможност на участници от целевите общини да научат повече за ЕС, за околната среда, за значението на присъединяването към ЕС за нашата страна и за възможностите на гражданското общество да влияе в процеси, свързани с екологията, формирайки по този начин у младите хора нов светоглед и активна гражданска позиция по отношение проблемите на околната среда.


Реализирани проекти, Всички проекти, Информация за община
Начална страница Нагоре