Регионална Асоциация на Общини
Тракия
 English

Как сме структурираниУправителни органи:
(съгласно Устава, приет от Общото събрание на 25.04.2001 г., последни изменения и допълнения от 30.03.2018 г.)


Общото събрание е върховният орган на асоциацията. Всяка община е представена от двама делегати - кмета и представител на общинския съвет. В заседанията на Общото събрание всяка община има право на 2 гласа, упражнявани самостоятелно от двамата делегати. Общото събрание заседава най-малко веднъж годишно и е компетентно да решава всички въпроси, свързани с управлението и бюджета на асоциацията.

Управителният Съвет се състои от 11 членове, които са избрани от Общото събрание. УС избира от своя състав председател, който представлява асоциацията пред държавни, юридически и физически лица в страната и чужбина.

Контролният Съвет се състои от 2 членове и председател, участващи редовно в заседанията на управителния съвет. КС следи за изпълнение решенията на ОС и УС, контролира управлението на имуществото и финансите на асоциацията и дава становище по годишните отчети.

Изпълнителният състав се ръководи от изпълнителният директор, който организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание. Назначава административния персонал, стопанисва имуществото на Асоциацията, отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита пред Управителния съвет.Управителен съвет:

Председател:
Стефан Радев
Кмет на община Сливен


Заместник - председатели:
Васил Едрев
Кмет на община Айтос

Георги Георгиев
Кмет на община Тунджа

Себихан Мехмед
Кмет на община Крумовград


Членове:
Димитър Здравков
Кмет на община Садово

Ивайло Крачолов
Кмет на община Чирпан

Мария Белчева
Кмет на община Куклен

Николай Митков
Кмет на община Първомай

Николай Тонев
Кмет на община Гълъбово

Петър Киров
Кмет на община Елхово

Христо Христов
Кмет на община Болярово
Контролен съвет:

Председател:
Атанас Калчев
Кмет на община Кричим


Членове:
Атанас Атанасов
Кмет на община Твърдица

Теодор Ченешев
Председател на Общински съвет Карнобат
Изпълнителен състав:

Проф. Иван Върляков,
изпълнителен директор

Пенка Славова,
сътрудник "Финансови дейности"За връзка
Начална страница Нагоре