Регионална Асоциация на Общини
Тракия
 English

С какво се занимавамеРАО “Тракия” си поставя за цел:


1. Представителство и защита на интересите на членовете си пред централната власт и нейните регионални структури, пред български и чуждестранни обществени организации и други институции за развитие на гражданското общество чрез подкрепа и съдействие за силно и отговорно към гражданите местно самоуправление.
2. Сътрудничество и посредничество между общините при разработването на общи стратегии и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на населените места в региона.
3. Повишаване знанията и уменията на общинските съветници и служители с оглед по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление.
4. Изучаване и разпространение на българския и чуждестранен опит в областта на местното самоуправление.
5. Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него; стимулиране участието на младите хора в обществения живот.


РАО “Тракия” работи за постигане на тези цели чрез:


1. Създаване на условия за утвърждаване на гражданското общество чрез изграждането и подкрепата на силно, насочено към гражданите местно самоуправление и защита на човешките права;
2. Разработване на стратегии и програми за решаването им във всички области на местното самоуправление, като: устойчиво местно развитие, екологично развитие, здравеопазване, образование, култура, туризъм, социални дейности технологии, обществено-частни партньорства, опазване и развитие на територията;
3. Набиране и разпространение на информация за общините, изготвяне и разпространение на периодични и други публикации, организиране на семинари, срещи, дискусии, конференции и други форуми с местно и чуждестранно участие, участие в български и международни програми, участие в и иницииране създаването на коалиции и партньорства, научна и изследователска дейност и проучвания в областта на местното самоуправление, подпомагане на дейността на общините чрез обучения, информация, експертни, консултантски и други услуги, посредничество и лобиране пред съответните институции за общи интереси на членовете, организиране, рекламиране и осъществяване на инициативи на местното самоуправление.Как сме структурирани
Начална страница Нагоре