Регионална Асоциация на Общини
Тракия
 English

С какво се занимавамеОбучения:


Провежданите обучения за представители на общините членове на РАО “Тракия” предоставят нова и актуална информация за участниците, които имат възможността да се запознаят с практически решения и положителен опит от компетентни лектори от други общини, да се срещнат с представители на централната власт и съвместно да търсят решения на проблемите, стоящи за решаване пред местните власти. Информацията, която се предоставя е с важно значение за участниците, защото цели основно повишаване на квалификацията и уменията на служителите от общинските администрации в съответствие с непрекъснато променящата се нормативна уредба.

Асоциацията предлага на своите членове обучения в няколко насоки:

Обучения за новоизбрани кметове и общински съветници – с основни цели осигуряване на приемственост между отделните мандати, съхраняване и доразвиване на постигнатите положителни резултати; стимулиране на прозрачност при формиране на политиките на местно равнище, запознаване с действащото законодателство в сферата на местното самоуправление.

Обучения по текущи проблеми – насочени към придобиване на специфични умения от общински служители и общински съветници за разрешаване на конкретни казуси по практическото приложение на законодателството в съответната сфера.

Обучения от една община на друга – с конкретна практическа насоченост, като темата се определя по предварителна заявка на общината бенефициент.Услуги за общините:


Освен юридически и технически услуги РАО “Тракия” предлага квалифицирана експертна помощ и разрешаване на конкретни казуси, възникнали в работата на общинските служители. Създадена е база данни, която е на разположение на всички наши общини членки. Услугите се извършват по предварително подадена заявка, подписана от кмета на общината или председателя на Общинския съвет. Предлагат се писмени консултации и консултации по места.

Консултации и съдействие при управление на проекти и изготвяне на проектни предложения:


  1. Предоставяне на информация за отворени програми
  2. Съдействие за намиране на партньори
  3. Консултации при разработване на предложение за проект
  4. Обучения за изготвяне на успешни проекти


Асоциацията предлага на своите членове следните консултации:Подпомагане на местното икономическо развитие:


Асоциацията работи за подпомагане на местното икономическо развитие. Идеята е да се привличат наши и чуждестранни инвеститори на територията на регион Тракия чрез изработване на маркетингова стратегия за региона и провеждане на нова като идея маркетингова кампания.Гражданско участие:


Дейността на Асоциацията е насочена и към стимулиране на гражданското участие в процесите на вземане на решения на местно ниво. Нашата мотивация – ефективността на местната политика е немислима без осигуряване на прозрачност.

Извършваме социологически проучвания за осигуряване на надеждна обратна връзка за ефективността от дейността на общинската администрация по места. Популяризираме работата на “едно гише” – издадена е брошура с най-добрите практики за гарантиране на прозрачността в работата на администрацията.Трансгранично сътрудничество:


РАО "Тракия" работи в сферата на трансграничното сътрудничество , естествено наложено от контактите ни с турското сдружение на общини “ТРАКИЯКЕНТ” /През 2002 г. бе подписан протокол за сътрудничество/, както и от трансграничните контакти и обмен на информация и хора между някои от общините – членки на РАО “Тракия” и турски общини.

През 2004 г. РАО “Тракия” подписа Протокол за сътрудничество с Мрежата на общини от Източна и Западна Тракия “Полис”, Гърция.

Кулминацията на тристранното сътрудничество бе на 10 декември 2005 г., когато в Ксанти, Гърция, бе подписан тристранен протокол за сътрудничество между РАО “Тракия” и партниращите й мрежи на местните власти от Гърция и Турция. С протокола трите страни поеха ангажименти да обменят информация с цел разширяване на сътрудничество, както и да предложат на своите правителства проекти и програми за разрешаване на проблемите в крайграничните области. Те се обединиха около идеята за създаване на Еврорегион Тракия с цел привличане на финансиране от ЕС за трансгранични проекти и по-успешно лобиране за разрешаване на проблеми в сферата на тристранното сътрудничество.

Как сме структурирани
Начална страница Нагоре