Регионална Асоциация на Общини
Тракия
 English

Как сме структурираниУправителни органи:
(съгласно Устава, приет от Общото събрание на 25.04.2001 г., последни изменения и допълнения от 16.03.2012 г.)


Общото събрание е върховният орган на асоциацията. Всяка община е представена от двама делегати - кмета и представител на общинския съвет. В заседанията на Общото събрание всяка община има право на 2 гласа, упражнявани самостоятелно от двамата делегати. Общото събрание заседава най-малко веднъж годишно и е компетентно да решава всички въпроси, свързани с управлението и бюджета на асоциацията.

Управителният Съвет се състои от 11 членове, които са избрани от Общото събрание. УС избира от своя състав председател, който представлява асоциацията пред държавни, юридически и физически лица в страната и чужбина.

Контролният Съвет се състои от 2 членове и председател, участващи редовно в заседанията на управителния съвет. КС следи за изпълнение решенията на ОС и УС, контролира управлението на имуществото и финансите на асоциацията и дава становище по годишните отчети.

Изпълнителният състав се ръководи от изпълнителният директор, който организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание. Назначава административния персонал, стопанисва имуществото на Асоциацията, отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита пред Управителния съвет.Управителен съвет:

Председател:
Ангел Папазов
Кмет на община Първомай


Заместник - председатели:
Георги Георгиев
Кмет на община Тунджа

Иван Алексиев
Кмет на община Поморие

Кичка Петкова
Кмет на община Чирпан


Членове:
Атанас Атанасов
Кмет на община Твърдица

Божин Божинов
Кмет на община Тополовград

д-р Емил Караиванов
Кмет на община Асеновград

Маргарита Стаматова
Председател на Общински съвет Карнобат

Николай Тонев
Кмет на община Гълъбово

Петър Киров
Кмет на община Елхово

Себихан Мехмед
Кмет на община Крумовград
Контролен съвет:

Председател:
Васил Едрев
Кмет на община Айтос


Членове:
Атанас Калчев
Кмет на община Кричим

Христо Христов
Кмет на община Болярово
Изпълнителен състав:

Проф. Иван Върляков,
изпълнителен директор

Пенка Славова,
сътрудник "Финансови дейности"За връзка
Начална страница Нагоре