Регионална Асоциация на Общини
Тракия
 English

Как сме структурираниУправителни органи:
(съгласно Устава, приет от Общото събрание на 25.04.2001 г., последни изменения и допълнения от 16.03.2012 г.)


Общото събрание е върховният орган на асоциацията. Всяка община е представена от двама делегати - кмета и представител на общинския съвет. В заседанията на Общото събрание всяка община има право на 2 гласа, упражнявани самостоятелно от двамата делегати. Общото събрание заседава най-малко веднъж годишно и е компетентно да решава всички въпроси, свързани с управлението и бюджета на асоциацията.

Управителният Съвет се състои от 11 членове, които са избрани от Общото събрание. УС избира от своя състав председател, който представлява асоциацията пред държавни, юридически и физически лица в страната и чужбина.

Контролният Съвет се състои от 2 членове и председател, участващи редовно в заседанията на управителния съвет. КС следи за изпълнение решенията на ОС и УС, контролира управлението на имуществото и финансите на асоциацията и дава становище по годишните отчети.

Изпълнителният състав се ръководи от изпълнителният директор, който организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание. Назначава административния персонал, стопанисва имуществото на Асоциацията, отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита пред Управителния съвет.Управителен съвет:

Председател:
Ангел Папазов


Заместник - председатели:
Георги Георгиев
Кмет на община Тунджа

Иван Алексиев
Кмет на община Поморие

Кичка Петкова


Членове:
Атанас Атанасов
Кмет на община Твърдица

Божин Божинов
Кмет на община Тополовград

д-р Емил Караиванов

Маргарита Стаматова

Николай Тонев
Кмет на община Гълъбово

Петър Киров
Кмет на община Елхово

Себихан Мехмед
Кмет на община Крумовград
Контролен съвет:

Председател:
Васил Едрев
Кмет на община Айтос


Членове:
Атанас Калчев
Кмет на община Кричим

Христо Христов
Кмет на община Болярово
Изпълнителен състав:

Проф. Иван Върляков,
изпълнителен директор

Пенка Славова,
сътрудник "Финансови дейности"За връзка
Начална страница Нагоре